Právní informace

PRÁVNÍ INFORMACE

Datum poslední aktualizace: 20.7.2015

I.    PRÁVNÍ INFORMACE A KONTAKT

1.    My, společnost SOMFY, spol. s r.o., se sídlem Praha 5 – Zličín, Na Radosti 413, PSČ 155 21, IČ 250 70 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47103, jsme držiteli domény www.somfy.cz a vlastníky těchto webových stránek. Jsme součástí Group SOMFY.

2.    Pokud máte připomínky k samotným webovým stránkám, obraťte se, prosím, na ředitele vydání na adrese somfy@somfy.cz.

3.    Tyto webové stránky jsou hostovány na serveru společnosti CLARANET France, 18-20, rue du Faubourgdu Temple, 75011 Paříž

 

 

II.    CÍLOVÉ VYUŽITÍ A UŽIVATELÉ

1.    Tyto webové stránky jsou určeny všem, kteří chtějí získat všeobecné či korporátní informace o společnosti SOMFY, spol. s r.o. a Somfy Group.

2.    Informace o produktech a službách nemusejí být přesné pro každou jednotlivou zemi. Především pak produkty na těchto webových stránkách zobrazené a služby zde popsané nemusejí být dostupné ve všech zemích.

3.    Používáním našich webových stránek automaticky souhlasíte s našimi postupy a zavazujete se postupovat v souladu s těmito právními informacemi.

III.    AUTORSKÁ PRÁVA

1.    Ochrana autorských práv:

Tyto webové stránky a informace v nich obsažené (včetně obrázků, výkresů …) jsou chráněny autorskými právy. Veškerá práva jsou tedy vyhrazena.

 

Tyto webové stránky jsou výsledkem spolupráce společnosti SOMFY, spol. s r.o., se sídlem Praha 5 – Zličín, Na Radosti 413, PSČ 155 21 se společnosti SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES, Francie.

 

2.    Podmínky používání:

a.    Informace, které nejsou obsaženy v „Dokumenty ke stažení“, ani jejich části nejsou určeny k tisku či jiné formě reprodukce.

b.    Informace obsažené v „Dokumenty ke stažení“ je možno tisknout či stahovat pro interní, informační, nekomerční účely. Nelze je poskytovat či ukazovat vašim zákazníkům nebo jiné třetí straně ani je dále šířit.

 

Veškeré kopie těchto informací musí obsahovat veškeré naše texty týkající se autorských a vlastnických práv.

Tyto informace nejste oprávněni upravovat. Výjimku tvoří oprávnění tyto informace překládat za účelem lepšího porozumění ze strany vašich týmů a v takovém případě nesete odpovědnost za každý vámi vyhotovený překlad.

Vyhrazujeme si právo uvedené oprávnění kdykoli odvolat oznámením individuálně zaslaným nebo umístěným na těchto stránkách. Veškeré používání pak bude okamžitě přerušeno.

IV.    OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky společnosti SOMFY a veškeré značky, ať již přenesené či nikoli, a obecněji všechny ostatní ochranné známky, ilustrace, obrázky a loga uvedená na těchto stránkách, ať již registrovaná či nikoli, jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím SOMFY SAS či jejích přidružených společností ve světě nebo jsou reprodukovány se souhlasem jejich vlastníků.


Úplná či částečná reprodukce, úprava či používání těchto ochranných známek, ilustrací, obrázků a log pro jakékoli účely a na jakémkoli médium bez předchozího výslovného souhlasu společnosti SOMFY SAS, třetích stran či držitele ochranných známek je přísně zakázáno s výjimkou vytvoření hypertextového odkazu na naše webové stránky dle odst. 5 níže.


Přístupem na stránky a jejich používáním nevznikají žádná práva na ochranné známky a další ilustrace, obrázky a loga na nich obsažené.

 

V.    HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

1.    Odkazy vytvořené námi: hypertextové odkazy na různé jiné webové stránky poskytujeme pro vaši potřebu. Žádnou z takových stránek však nevlastníme, nezastupujeme ani neovládáme a neneseme odpovědnost za jejich obsah.

2.    Odkazy vytvořené vámi: vytvoření odkazu na naše webové stránky vyžaduje náš předchozí písemný souhlas, pokud nejsou splněny všechny následující podmínky:

- Jste zákazníkem společnosti SOMFY, spol. s r.o. nebo jednoho ze subjektů SOMFY Group,

- Zajistíte poctivé využívání odkazu, jež především není zavádějící ve věci vašeho vztahu s naší společností,

- Vytvoříte odkaz na domovskou stránku našich webových stránek způsobem, jenž řádně spojuje odkazované webové stránky s námi, v žádném případě však nevytvoříte odkaz na jinou stránku našich webových stránek a nebudete replikovat část našich webových stránek.

- K vytvoření odkazu budete reprodukovat níže uvedené logo somfy o stejných rozměrech .

- Použití odkazu písemně oznámíte našemu řediteli vydání do 5 pracovních dnů od jeho vytvoření zasláním e-mailu na adresu somfy@somfy.cz.

Vyhrazujeme si právo požadovat okamžité zrušení odkazu v případě, že dle našeho názoru ohrožuje naše zájmy.

VI.    DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškeré produkty, procesy či technologie popsané na těchto webových stránkách mohou být předmětem dalších Práv duševního vlastnictví vyhrazených námi či třetími stranami.

Tímto se neudělují žádná Práva duševního vlastnictví.

 

VII.    ODPOVĚDNOST

1.    Vyvíjíme maximální úsilí, abychom vám poskytovali přesné, úplné a aktuální informace. Na informace obsažené na těchto webových stránkách však neposkytujeme žádnou záruku.

2.    Vyhrazujeme si právo aktualizovat či měnit veškeré informace obsažené na těchto webových stránkách bez předchozího upozornění. Zejména mohou být kdykoli změněny či staženy představené produkty.

3.    Nemůžeme zaručit, že informace uvedené na těchto webových stránkách splňují požadavky zákonů platných ve vaší zemi. Na tyto webové stránky vstupujete z vlastní iniciativy a jste povinni dodržovat veškeré zákony a veřejný pořádek ve vaší zemi.

4.    Doporučujeme vám, abyste si ověřili platnost informací, uvedených na této stránce, pro vaši zemi.

5.    Přístup na tyto webové stránky a k jejich obsahu a jejich používání je na vlastní riziko. Vaší povinností je zejména chránit se proti veškerým virům či jiným prvkům destruktivní či škodlivé povahy.

 

6.    Společnost SOMFY za žádných okolností nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout na základě přístupu na tyto webové stránky nebo na základě používání informací zde předložených (např. chyby, opomenutí, nepřesnost, ztráta, zničení či poškození dat nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení). Souhlasíte s tím, že tyto informace používáte na svou výhradní odpovědnost. Doporučujeme vám zajistit veškeré nezbytné kontroly.

VIII.    ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Na veškeré spory vzniklé v důsledku vašeho přístupu na tuto webovou stránku nebo jejího užívání z vaší strany se vztahuje české právo a tyto spory podléhají výhradní pravomoci českých soudů, nestanoví-li kogentní ustanovení zákona jinak.

Ke stažení PRÁVNÍ INFORMACE >>

PRÁVNÍ INFORMACE                                                                                                                                                    

Datum poslední aktualizace: 20.7.2015

Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti SOMFY při shromažďování a užívání vašich osobních údajů z hlediska ochrany uvedených údajů. 

Používáním našich webových stránek či našich služeb automaticky souhlasíte s našimi postupy z hlediska ochrany soukromí vašich osobních údajů. Pokud je však nutno shromažďovat osobní údaje, požádáme vás o výslovný předchozí souhlas s jejich použitím pro jiné účely než pro poskytování služby, která vám má být poskytována

 

I. INFORMACE, KTERÉ OD VÁS POŽADUJEM

1. Použitý postup a povaha shromažďovaných informací

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat několika způsoby:

 

a/ Když jste v kontaktu s naší společností, shromažďované informace zpracovává počítač, a to zejména v následujících případech:

- Při návštěvěwww.somfy.cz;

- Když si vytvoříte zákaznický účet v sekci „Můj účet“na www.somfy.cznebo obchodní účet na www.somfy.cz;

- Když si zakoupíte produkt SOMFY online nebo uzavřete smlouvu na službu SOMFY;

- Když si na www.somfy.cz nebo prostřednictvím e-mailu zaregistrujete záruku poskytovanou společností SOMFY nebo jedním z jejích partnerů; 

- Když nás oslovíte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu za účelem využití naší specializované technické podpory nebo poprodejních služeb (např. SOMFY Support);

- Když si vyžádáte cenovou nabídku nebo informace (např. dokumentaci) pro jeden ze svých projektů od některého z našich obchodních partnerů uvedených na webových stránkáchwww.somfy.cz, a to telefonicky nebo prostřednictvím webových stránekwww.somfy.cz; nebo

- Když se zúčastníte průzkumu spokojenosti, využijete nabídku sponzoringu, nebo se zúčastníte některé hry na jedné z našich webových stránek.
 

b/ Za účelem zajištění výkonnosti služeb a produktů společnosti SOMFY se na našich serverech ukládají a po celou dobu poskytování služeb uchovávají technické údaje týkající se používání a konfigurace vašeho zařízení, a to zejména u produktů kompatibilních s našimi službami dálkově ovládané a propojené domácí automatizace (Systémy domácí automatizace).

Tyto technické údaje a údaje o využívání může společnost SOMFY nebo kterýkoli z jejích partnerů použít s vaším souhlasem k tomu, aby vám nabídl/a služby, zejména údržbu a podporu.

Některé služby Automatizace domácnosti, především pak služby Automatizace domácnostisouvisející s produktem Connexoon, mohou navíc vyžadovat použití technologie GPS vestavěné ve vašem zařízení (chytré telefonu, tabletu). V takovém případě doporučujemeseznámit se se zásadami ochrany osobních údajů poskytovatele operačního systému (např. Apple Inc. v případě iOS, Google Inc. v případě Android). 

Na základě statistického zpracování nám tyto anonymní údaje umožňují zlepšovat naše produkty a služby.
 

c/ Když navštívíte webové stránky SOMFY, můžeme prostřednictvím „cookies“ nebo „IP adres“ shromažďovat informace o vašich aktivitách na těchto stránkách. Informace o užívání a účelu cookies jsou uvedeny v odstavci II níže. Informace, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, odpovídají situaci a jsou nutné ke zpracování vašich požadavků, tedy např.: příjmení, křestní jméno, titul, název společnosti, poštovní adresa a/nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní údaje (pokud jsou nutné), fotografie související s užíváním příslušenství pro vzdálené zobrazení vašeho obydlí, datum uzavření smlouvy na službu nebo datum prodeje produktu, informace o technickém problému či požadavku na asistenci, umístění vašich produktů, technické údaje a nastavení konfigurace vašeho zařízení pro domácí automatizaci, 

 

2. Transparentnost

a. Při shromažďování osobních údajů a informací vás informujeme, zda jsou odpovědi dobrovolné, nebo povinné.

b. Pokud odmítnete poskytnout povinné informace, nebude možno splnit váš požadavek. 

Shromážděné osobní informace a údaje používáme:

+ Pro statistické účely

+ K nabízení členství ve věrnostním programu Somfy

+ K nabízení členství v komunitách uživatelů produktů Somfy

+ Ke zjišťování vašeho názoru v rámci marketingových studií/průzkumů

+ K poskytování informací pro účely optimalizace využívání zařízení

+ K úpravě informací na webových stránkách

+ K zasílání zpravodajů či nabídek na základě vašeho souhlasu

 

Dále nám veškeré shromažďované anonymní informace, např. navštívené stránky a požadavky, pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zvykům a zlepšovat naše webové stránky tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim zájmům.

c. Hostování našich webových stránek nebo určitých služeb souvisejících s vašimi údaji můžeme svěřit poskytovatelům služeb. Toto můžete odmítnout využitím svým práv uvedených níže. V takovém případě však může být omezen přístup k našim službám.

d. Veškeré údaje, které shromáždíme, nebo jejich část můžeme poskytnout za účelem:

- Sdílení těchto informací v rámci skupiny SOMFY,

- Sdílení těchto informací s našimi partnery pro účely přímého marketingu, a to na základě vašeho předchozího souhlasu,

- Převedení veškerých dat nebo jejich části do jiných členských zemí Evropské unie,

- Dodržení zákona a požadavků příslušných soudů či orgánů státní správy,

- Vedení soudního sporu či využití našeho práva na obhajobu, nebo

- Zabránění podvodnému jednání či jiné nezákonné činnosti.

 

3. Respektování vašich preferencí

a. V souladu sezákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,máte právo na přístup ke svým osobním údajům za účelem jejich rozšiřování, opravy či mazání a na vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro zákonné účely. Pokud si přejete tohoto práva využít, můžete napsat na tuto adresu:

Pro zákazníky:
- E-mailem: somfy@somfy.cz
- Poštou: SOMFY, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín

Pro podnikové zákazníky:
- E-mailem:somfy@somfy.cz
- Poštou: SOMFY, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín

b. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek a informací společnosti SOMFY můžete vyjádřit zaškrtnutím příslušného políčka během shromažďování údajů. Můžete tak řídit a omezovat rozsah našeho kontaktu s vámi.

c. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout obchodním partnerům za účelem zasílání jejich obchodních nabídek a informací o jiných produktech a službách, které by vás mohly zajímat. V takovém případě vás požádáme o zaškrtnutí příslušného políčka, pokud si přejete, aby vám byly tyto nabídky zasílány.

 

II – AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES

Pokud navštívíte webové stránky skupiny SOMFY, mohou být do vašeho počítače, mobilního telefonu či tabletu instalována cookies. Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby odpovídaly potřebám a očekáváním uživatelů internetu. Pro tento účel používáme především cookies, zejména k usnadnění sdílení a navigace na našich webových stránkách.

 

1. Co je cookie?

Cookie je alfanumerický identifikátor instalovaný na vašem pevném disku během návštěvy webových stránek, mobilní aplikace či reklamy. Ukládá informace o vašich návštěvách na našich stránkách (stránky, které jste navštívili, datum a čas návštěv, atd.). My pak tyto informace můžeme přečíst při vaší další návštěvě stránek.
 

2. Proč používáme cookies?

Na našich stránkách používáme různé druhy cookies, které slouží různým účelům. Některé jsou nutné k tomu, abyste naše stránky mohli využívat.

Naprosto nezbytná cookies

Jedná se o cookies nezbytná pro funkčnost našich webových stránek. Díky těmto cookies můžete využívat hlavní funkce stránek. Bez těchto cookies byste naše stránky nemohli používat běžným způsobem. Tato cookies ukládá společnost SOMFY a souvisejí pouze s provozem našich stránek. 

Analytická cookies

Tato cookies nám poskytují informace o používání a výkonnosti našich stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich provoz (např. nejnavštěvovanější stránky, atd.).Většina těchto cookies jsou cookies společnosti SOMFY.

Reklamní cookies

Tato cookies se využívají k předkládání reklam či zobrazování reklam nebo k zasílání informací o našich stránkách nebo  iných stránkách, které odpovídají vašim zájmům, během doby, kdy jste online. Používají se zejména k omezování počtu zobrazení reklamy apomáhají měřit efektivitu reklamních kampaní.

Blokování těchto cookies nemá vliv na používání našich stránek. Jejich zablokování nezabrání zobrazování reklam na našich webových stránkách nebo na internetu.

Výsledkem blokování reklamních cookies budou pouze reklamy, které nezohledňují vaše zájmy či preference.Z většiny se jedná o cookies třetích stran a záleží především na reklamních společnostech. Vyčerpávající seznam těchto společností nejsme schopni poskytnout.

 

3. Blokování či vypnutí cookies

Cookies spravuje váš prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete kdykoli nakonfigurovat tak, aby cookies smazal z vašeho pevného disku, zabránil ukládání nových cookies či zobrazoval upozornění před uložením cookies za účelem jejich blokování. Tímto způsobem můžete automaticky blokovat cookies nastavením této konfigurace svého prohlížeče:

Mějte, prosím, na paměti, že výsledkem konfigurace mohou být změny vašich podmínek přístupu k našim službám a stránkám, které používání cookies vyžadují. Pokud je váš prohlížeč nakonfigurován na blokování všech cookies, nebudete mít optimální přístup k našim službám.

 

Většina prohlížečů vám dovolí spravovat vaše preferovaná cookies. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby určitá cookies blokoval nebo mazal. Stejným způsobem můžete prostřednictvím svých oblíbených prohlížečů spravovat i další obdobné technologie.

Následující odkazy ukazují, jak spravovat cookies dle typu použitého prohlížeče:

1. Pokud používáte Internet Explorer:

    http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies

2. Pokud používáte Firefox:

    https://support.mozilla.org/cs/kb/Povolen%C3%AD%20a%20zak%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20cookies

3. Pokud používáte Google Chrome:

    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

4. Pokud používáte Safari:

     http://www.apple.com/legal/privacy/cz/cookies/

 

III- VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO OSOBNÍ ÚDAJE

1. Délka uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje používané během našeho vzájemného obchodního vztahu uchováváme pouze po dobu nezbytnou k řízení uvedeného vztahu. 

Osobní údaje používané pro účely přímého marketingu se uchovávají pouze po dobu 3 let od ukončení obchodního vztahu nebo data souhlasu s využíváním uvedených údajů pro tyto účely. 

Bankovní údaje (pokud jsou požadovány) zpracovává náš poskytovatel služeb a uchovávají se pouze po dobu nezbytně nutnou pro vzájemný vztah či transakce. 

Údaje shromážděné prostřednictvím cookies jsou uchovávány pouze po dobu 13 měsíců od okamžiku udělení souhlasu uživatelem webu.
 

2. Bezpečnost shromážděných osobních údajů

Máme zavedeny technické prostředky potřebné k prevenci náhodného či úmyslného zničení, ztráty, poškození, neoprávněného poskytnutí nebo úpravy vašich osobních údajů nebo přístupu k nim. 

Zaměstnanci s přístupem k vašim osobním údajům se zavazují dodržovat jejich důvěrnost.
 

3. Odkazy na jiné webové stránky

Skutečnost, že vám umožňujeme přístup k jiným webovým stránkám prostřednictvím hypertextových odkazů, nám nezakládá odpovědnost za praktiky v oblasti osobních údajů uplatňované na takových stránkách.

 

IV- KONTAKT

Osobou odpovědnou za shromažďování údajů je Ing. Jiří Husák

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek nebo písemně na této adrese:

SOMFY, spol. s r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5 - Zličín Neboe-mailem: somfy@somfy.cz